• س., 07/17/2018 - 15:09
  • كد: 228
كد فراخوان: 
fafas

 adlkfjasd lfsdajlfsad  lkjfsad

تاريخ انقضاي فراخوان: 
1397/06/16
تاريخ قرارداد: 
1397/06/15
نوع كاربري: 
اداري
منطقه: 
منطقه 10
نام سرمايه گذار: 
Mommad Mommadi
شماره قرارداد: 
3423
آدرس پروژه: 
Bahar Street,...
مساحت زمين: 
1121mm
شرح پروژه: 

value of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project descriptionvalue of project description

ارزش زمين: 
value of lot
ارزش پروانه: 
value of parvaneh
مساحت زيربنا: 
masahate zirbana
ارزش ساخت: 
arzeshe sakht
مبلغ كل پروژه: 
all project price
سهم شهرداري: 
sahme shardari
سهم سرمايه گذار: 
sahme sarmaie gozar
تاريخ بهره برداري : 
1397/06/10