• یکشنبه 25 شهریور 1397 15:15
  • كد: 410
نوع كاربري: 
تجاري
منطقه: 
منطقه 2
نام سرمايه گذار: 
محمد صادقی
شماره قرارداد: 
س/94/140929
مساحت زمين: 
1,735.7
ارزش زمين: 
38,185,400,000
ارزش پروانه: 
7,705,691,789
مساحت زيربنا: 
8,418
ارزش ساخت: 
101,012,400,000
مبلغ كل پروژه: 
146,903,491,789
سهم شهرداري: 
0.312
سهم سرمايه گذار: 
0.688