• یکشنبه 16 شهریور 1399 08:40
  • كد: 1124

مدیرعامل سـازمان عمران شهـرداری اصفهـان گفت: پـروژه هـای مشـارکتی سازمان که از اردیبهشـت ماه سـال جـاری کلیـد آنهـا زده شـده، در حـال حاضـر در قالـب سـه پـروژه  در مناطـق 8 و 5 و 12 می باشد که کـار در منطقـه 8 شـروع شـده و در منطقـه 5 نیـز بـه مرحلـه خا کبـرداری رسـیده اسـت. درمنطقـه 12 نیـز در حـال تکمیل نقشـه ها هسـتیم. مجید طـرفه تابـان تأ کیـد کـرد: سـازمان عمـران ایـن قابلیـت را دارد که با بخش خصوصی نیز مشــارکت کنـد و بـا دریافـت پیشـنهادها در صـورت جمع بنـدی بـرای اجـرای پـروژه هـای تـازه اقـدام کنـد.

افزودن ديدگاه