• پنجشنبه 11 مرداد 1397 13:47
  • كد: 268

۱-روش اجرایی فرآیندو گردش عملیات
۲-روش های شناسایی ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری
۳-روش های شناسایی و ارزیابی سرمایه گذاران
۴-محاسبه آورده و حقوق سرمایه گذار و شهرداری در پروژه های مشارکتی
۵-تعیین ساختار شکست کار، وزن دهی عملیات و کدگذاری پروژه های مشارکتی