• چهارشنبه 10 مرداد 1397 13:57
  • كد: 247

برنامه هاي راهبردي سازمان سرمايه گذاري و مشاركتهاي مردمي شهرداري اصفهان

  1. شفافيت هرچه بيشتر در معرفي و ارائه پروژه ها به سرمايه گذاران
  2. تنوع بخشي به حوزه ها و  بخش هاي قابل مشاركت با بخش خصوصي
  3. بهبود روند نظارت بر اجراي قراردادهاي مشاركتي
  4. استقرار دستورالعمل هاي اجرايي مشاركت در سازمان
  5. تاكيد و جهت گيري به سمت استقرار مديريت واحد سرمايه گذاري ومشاركت در شهرداري اصفهان

اصلاح ساختار فرآيندي سازمان با تاكيد بر اصل سرعت بخشي به فرآيندهاي مشاركتي